การออม

การออม

การออม นำมาเก็บสะสมทีละเล็กที่ละน้อยให้พอกพูนขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

การออม รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมียอดคงเหลือ รายได้ส่วนที่เหลือของคุณที่ไม่ได้ใช้เรียกว่าเงินออม โดยทั่วไปการออมจะทำได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นมีรายได้มากกว่าค่าจ้างเท่านั้น วิธีเพิ่มเงินออมส่วนบุคคลอาจทำได้ โดยการพยายามหาวิธีเพิ่มรายได้โดยการทำงานให้มากขึ้น ใช้เวลาว่างหารายได้พิเศษ หรือปรับปรุงงานที่ทำอยู่ให้มีประสิทธิภาพและมีรายได้สูงขึ้นเป็นต้น นอกจากการลดรายจ่ายโดยรู้จักการใช้จ่ายที่จำเป็นและเหมาะสมแล้วจะนำไปสู่การออมให้เกิดขึ้นอีกด้วยการรวบรวมรายได้ในส่วนต่างๆเพื่อใช้จ่ายในอนาคตตาม ตลอดจนรวบรวมสิ่งมีค่าที่มีคุณค่าต่อครอบครัว

การออม

ความสำคัญของการออมเงิน

เงินออมเป็นปัจจัยที่จะบรรลุเป้าหมายที่บุคคลตั้งไว้ในอนาคตเช่นการตั้งเป้าหมายที่จะมีบ้านเป็นของตัวเองในอนาคต การออมจะเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดเป้าหมายที่เป็นจริง เงินออมยังสามารถใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทางการเงินที่ไม่คาดคิดสำหรับบุคคล ดังนั้นบุคคลควรมีการออมอย่างสม่ำเสมอในชีวิต

1.ช่วยให้ครัวเรือนมีความมั่นคงเช่นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินของครอบครัว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสมาชิกและสะสมทรัพย์สินให้กับสมาชิกในครอบครัวการออมจะทำให้ผู้ออมมีความเป็นอยู่ที่ดีในอนาคต
2.ช่วยให้ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยการนำเงินไปฝากธนาคารหรือสถาบันการเงินการซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือซื้อหุ้นในธุรกิจต่างๆจะทำให้ได้รับผลประโยชน์จากดอกเบี้ยเงินปันผลหรือกำไร
3.ช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพโดยนำเงินออมไปซื้อบ้านรถยนต์อุปกรณ์ ฯลฯ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน เงินออมของรัฐบาลส่วนหนึ่งจะนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ
4.ช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยจะนำเงินออมไปลงทุนในภาคธุรกิจสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
5.ช่วยลดปัญหาการพึ่งพาต่างประเทศ ความพยายามในการส่งเสริมการออมของคนไทยซึ่งจะช่วยลดปัญหาการพึ่งพาการลงทุนจากต่างประเทศ

ประโยชน์ของการออมเงินออมมีประโยชน์ต่อชีวิตและพัฒนาการของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเงินออมและทรัพยากรอื่น ๆ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
1. เศรษฐกิจ
2. สังคม
3. ด้านวัฒนธรรม
4. การศึกษา
5. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาชีวิต

เป้าหมายของการประหยัด

“ เป้าหมาย” คือแรงจูงใจในการประหยัด เป้าหมายนั้นคือสิ่งที่กำหนดจำนวนเงินออมและเวลาที่ใช้ในการออมที่แตกต่างกัน

1.เพื่อความมั่นคงในชีวิตและการเงิน
2.เพื่อให้มีเงินเกษียณ
3.เพื่อใช้ในการศึกษาและความก้าวหน้าในอาชีพ
4.เพื่อเป็นมรดกตกทอดแก่ลูกหลานและสังคม
5.เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพ
6.ใช้จ่ายนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายประจำ

ปัจจัยสำคัญในการออม
1. ผลตอบแทนที่ได้รับ
2. มูลค่าปัจจุบันของอำนาจการซื้อของเงิน.
3. รายได้ส่วนบุคคลสุทธิ
4. ความแน่นอนของจำนวนรายได้ในอนาคตหลังเกษียณ

เกิดปัญหาในการบันทึก
1. ความโลภ
2. เงินเฟ้อ
3. ฉุกเฉิน

การวางแผนการประหยัด
การวางแผนการออมเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้บุคคลบรรลุเป้าหมายในชีวิต ซึ่งแต่ละคนควรจัดสรรรายได้ของตนเองเป็นรายจ่ายประจำ และเงินออมในอนาคตเท่าไหร่กุญแจสำคัญในการวางแผนการออมคือการประมาณรายรับและรายจ่ายของคุณ

ประเภทการออม
1.เงินออมเพื่อความปลอดภัยหรือใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน
2.ออมเพื่อการเกษียณ
3.ออมเพื่อการลงทุน
4.แบบออมทรัพย์

เงินฝากธนาคาร
1.เงินฝากออมทรัพย์
2.เงินฝากประจำ
3.เงินฝากกระแสรายวัน

ประกันชีวิต
แบบประกันชีวิต
1.ระยะเวลาคงที่
2.อายุการใช้งาน
3.แบบออมทรัพย์
4.แบบรายได้ประจำ

ออมทรัพย์กับสหกรณ์ ซื้อพันธบัตรรัฐบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประเภทกองทุน
1.กองทุนเดี่ยว
2.กองทุนรวมหรือ “กองทุนรวม”

การออม

Income savings after expenses are deducted with a balance. Your unused residual income is called savings. Savings are typically achieved only when the person earns more than their wages. Ways to increase personal savings may be achieved. By trying to find ways to increase their income by doing more work Use your free time to earn extra money. Or improve the work done to be more efficient and have higher income, etc. In addition to reducing expenditures by knowing the necessary and appropriate expenditures, it will also lead to savings as well as collecting various parts of income for future expenditures.

Savings are a factor in achieving goals that a person sets in the future, such as setting goals to have their own home in the future. Savings will be a key factor in setting realistic goals. The savings can also be used to solve unexpected financial problems for an individual. Therefore, individuals should have consistent savings in their lives. He presented ideas about a retirement savings or pension system.

อ่าต่

เรื่องก่อนหน้า

Thammasat

เรื่องถัดไป

flame

เมนู