พาหุงมหากา

พาหุงมหากา

พาหุงมหากา พุทธคุณของบทสวดและคำแปลต่างๆในบท

พาหุงมหากา จากคำสอนหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันหลวงพ่อจรัญ “พระพุทธคุณเอี่ยมสังเกตว่าบางคนไปให้หมอดูเจอไสยศาสตร์ไม่ดีก็เป็นความจริงของหมอดู ฉันทำหนังสือด้วยความมีสติบอกว่าให้คนไปอธิษฐานพุทธคุณเมื่ออายุครบ 1 ขวบเพื่อให้เจริญสติภาวนา “พาหุงมหากา” หายสติสัมปชัญญะดีขึ้นถึงที่สุดภาวนาจากนะโมพุทธังธัมมังสังฆังอานิสงส์สังฆคุณแพงมหากาเสร็จแล้วกลับด้านบนเอาพุทธคุณ 1 จบต่อห้อง 1 อายุ 40 สวด 41 ผลงาน

เริ่มสวดมนต์

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสะสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสะสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสะสัมพุทธัสสะ
พุทธสราณังชมิ
ธัมมังสะระณังคัจฉามิ
สังฆังสะระณังคัจฉามิ
ทุติยัมพิพุทธังสะระณังคัจมิ
ทุติยัมปิธัมมังสังกัจจายน์
ทุติยัมปิสังฆังสะระณังคัจฉามิ
ตติยัมพิพุทธังสะระณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสะระณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสะระณังคัจมิ

พาหุงมหากา

1. พุทธคุณ อิติปิโสภะคะวะรังษีสัมพุทธาวิชชา ณ สัมปันโนสุกะโทโลกะวิทุ
อนุตฺตาโรปุริสธัมมัสสะเถระสัทธรรมเทวมนัสนังพุทธควาติ
2. ธรรมคุณ สวักขะโทภะคะวะตธัมโมสันติติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปชาติตังเวตาปปวิ ณ ยูหิติ
3. สังขกุล Supatipannop Kawatosawaka Sangjo Uchupatipannop Kawatosawaka Sangoyaya Patipannop Kawatosawaka Sanghoสามีจิปะติปันโนภะคะวะโทสะกะสังโฆยะติตังจัตตารีปุรีสยฺคะนิฏฐปุรีสปุกาละเสภาอะหยังโยมโยมอภู่นียอตักนียออัญชลิการานียอณัฐรังปันจักร์ต้นโลกัสสาติ
4. พุทธชัยมงคล (ถวายพระพรชัยมงคล)

เริ่มสวด

มหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง ปูเรตวา
ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โหตุ เต ชะยะมังคะลังฯ
ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง
นันทิวัฑฒะโน เอวัง ตะวัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล
อะปะราชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร อะภิเสเก สัพพะ
พุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติฯ สุนักขัตตัง สุมังคะลัง
สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัหมะ
จารีสุ ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง ปะทักขิณัง
มโนกัมมัง ปะณิธี เต ปะทักขิณา ปะทักขิณานิ กัตวานะ ละภันตัดเถ ปะทักขิเณฯ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะพุทธา นุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต*
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะธัมมา นุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต*
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะสังฆา นุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต*
* ถ้าสวดให้คนอื่นใช้คำว่า เต สวดให้ตัวเองใช้คำว่า เม (เต แปลว่าท่าน – เม แปลว่าข้าพเจ้า)
กราบ ๓ ครั้ง เสร็จแล้วสวดเฉพาะพุทธคุณ ดังต่อไปนี้
อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชา จาระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
อะนุตตะโร ปุริสะทัม มะสาระถิ สัตถาเทวะ มะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ
ให้สวดพุทธคุณเกินอายุ ๑ จบ เช่น อายุ ๒๘ ปี ให้สวด ๒๙ จบ
เมื่อสวดพุทธคุณครบตามจำนวนจบที่ต้องการแล้ว จึงตั้งจิตแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลดังนี้

คาถาแผ่เมตตาตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข
อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์
อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร
อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ
ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจให้พันจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด

พาหุงมหากา

แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์


สัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อัพยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
สุขีอัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดฯ


บทกรวดน้ำ (อุทิศส่วนกุศล)


อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร
– ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า จงมีความสุข
อิทัง เม ญาตินัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
– ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุข
อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา
– ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แด่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ จงมีความสุข
อิทัง สัพพะ เทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา
– ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลาย ขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุข
อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา
– ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เปรตทั้งหลาย ขอให้เปรตทั้งหลาย จงมีความสุข
อิทัง สัพพะ เวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี
– ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงมีความสุข
อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพสัตตา
– ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข
จบบทสวด

“พาหุงมหากา” หรือ “พุทธชัยมงคล” มีแปดบทและมีวัตถุประสงค์ต่างกันทั้งแปดบท

บทที่ 1 สำหรับการเอาชนะศัตรูจำนวนมากเช่นในการต่อสู้
บทที่ 2 สำหรับพิชิตใจคนดื้อรั้น
บทที่ 3 สำหรับการเอาชนะสัตว์ร้ายหรือคู่ต่อสู้
บทที่ 4 สำหรับการปราบโจร
บทที่ 5 สำหรับการเอาชนะการกลั่นแกล้งการใส่ร้ายการกล่าวหาหรือการฟ้องร้อง
บทที่ 6 สำหรับการเอาชนะมาตรการตอบโต้
บทที่ 7 สำหรับเคล็ดลับการเอาชนะ
บทที่ 8 สำหรับการเอาชนะความคงอยู่ของผู้คน

Whoever prays, does the morning or Phahung Mahaka every day.

Learning can only happen to those who chant every morning and evening, thinking that something good and auspicious will fulfill every desire.When I met (Luang Pho Charan) found Somdej Phra Phanarat, Wat Pa Kaew, one night, I fell asleep and dreamed that I had walked in the place where I met a monk holding a neat and respectable robe. I saw that I was a grateful senior monk and worshiped him.He stopped in front of me and said to me that I am Somdet Phraphontharat, Wat Pa Kaew, Ayutthaya. King Naresuan the Great on the occasion of building a chedi to celebrate his victory over Maha Uparaja. Burma and the Declaration of Thai Independence

อ่าต่

เรื่องก่อนหน้า

comparador beemy.es

เรื่องถัดไป

เขียนโปรแกรม

เมนู