อัตราแลกเปลี่ยน ธนาคารแห่งประเทศไทย

อัตราแลกเปลี่ยน ธนาคารแห่งประเทศไทย

อัตราแลกเปลี่ยน ธนาคารแห่งประเทศไทย สถิติของอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยน ธนาคารแห่งประเทศไทย สถิติของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ ประกอบด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของดอลลาร์สหรัฐและเงินบาทระหว่างธนาคาร อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของสกุลเงินต่างๆและเงินบาทที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ในการซื้อขายกับลูกค้า และอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดต่างประเทศคำนวณเป็นเงินบาทอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวเป็นอัตราทันที

อัตราแลกเปลี่ยน ธนาคารแห่งประเทศไทย

อัตราดอกเบี้ย

สถิติเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้รายวันของธนาคารพาณิชย์ อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินซึ่งครอบคลุมทั้งอัตราดอกเบี้ยในประเทศและอัตราดอกเบี้ยต่างประเทศที่สำคัญอัตราดอกเบี้ยปริมาณธุรกรรมและยอดคงค้างของการให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของตลาดกรุงเทพฯและราคาอ้างอิงสำหรับหลักทรัพย์เพื่อซื้อคืนธุรกรรมในตลาด อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง อัตราการซื้อคืนของไทย (THOR) อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินบาท (THBFIX) และองค์ประกอบ อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยรายวันของธนาคารพาณิชย์ อัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขสำหรับบัญชีเงินฝากเงิน

ตราต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน อัตราดอกเบี้ยปริมาณธุรกรรมและตลาดซื้อคืนพันธบัตรเอกชนที่โดดเด่น อัตราดอกเบี้ยปริมาณธุรกรรมและยอดคงค้างเงินกู้ระหว่างธนาคาร – เผยแพร่ถึง 31 มีนาคม 2554 ปริมาณธุรกรรมอัตราดอกเบี้ยและยอดเงินกู้ยืมระหว่างธนาคาร (ระหว่างธนาคาร – รายวัน) – ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2554 ปริมาณธุรกรรมอัตราดอกเบี้ยและยอดเงินกู้ยืมระหว่างธนาคาร (ระหว่างธนาคาร – ย้อนหลัง) – ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2554 ตารางข้อมูลเดิมถูกยกเลิก อัตราและปริมาณการซื้อคืน (2537-12 ก.พ. 2551)

ข้อมูลการบริหารสภาพคล่องของ ธปท. สำหรับการดำเนินนโยบายทางการเงินบางประการ

การดำเนินงานผ่านตลาดการเงิน (Open Market Operations: OMOs) เป็นเครื่องมือหลักในการรักษาดอกเบี้ยนโยบาย และดูแลให้สภาพคล่องในระบบเพียงพอกับความต้องการของระบบธนาคารพาณิชย์ในการรักษาเงินสำรอง. (สินทรัพย์สภาพคล่องในส่วนที่เป็นเงินฝาก ธ ปท.) และการชำระบัญชี (Demand of Settlement Balance) ในตลาดการเงิน ธ ปท. จะปรับสภาพคล่องโดยการเข้าไปทำธุรกรรมในตลาดการเงิน ซึ่งจะส่งผลต่อระดับเงินสำรองของระบบสถาบันการเงิน (เงินสำรองของธนาคารหรือเงินฝากของสถาบันการเงินที่ ธ ปท.) และจะส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดการเงิน

ข้อมูลการบริหารสภาพคล่องของ ธ ​​ปท. สำหรับการดำเนินนโยบายการเงิน ดุลบัญชีเดินสะพัดของสถาบันการเงินที่ ธปท. ยอดดุลบัญชีเดินสะพัดของสถาบันการเงินที่ ธ ปท. (ย้อนหลัง) ธุรกรรมซื้อคืนทวิภาคี การซื้อและการขายหลักทรัพย์ของรัฐบาลโดยทันที เงินฝากกับ ธปท. ธุรกรรมที่ถูกยกเลิก ซื้อคืนสภาพตลาดและรายงานอัตราดอกเบี้ย (RP End of Day Rate and Summary) หน้าต่างความปลอดภัยด้านหนี้ของ ธปท.

สถิติตลาดทุน

สถิติเกี่ยวกับตลาดทุนรวมถึงดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของตลาดต่างๆหลักทรัพย์ใหม่หลักทรัพย์ประเภท Private equity หลักทรัพย์ใหม่จำแนกตามประเภทธุรกิจหลักทรัพย์ส่วนตัวในประเทศใหม่จำแนกตามประเภทธุรกิจ (ISIC) และหลักทรัพย์ที่โดดเด่น

อนุพันธ์

ธุรกรรมแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินบาทของธนาคารพาณิชย์จำแนกตามคู่สัญญา ธุรกรรมแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินตราต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์จำแนกตามคู่สัญญา แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินบาทยอดคงค้างของธนาคารพาณิชย์จำแนกตามคู่สัญญา ยอดคงค้างของธุรกรรมแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินตราต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์จำแนกตามคู่สัญญา

ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ

สถิติการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศของสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการชำระเงินต่างประเทศ (FX License) เช่นปริมาณการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างธนาคารพาณิชย์กับลูกค้าในประเทศและสถาบันการเงินในต่างประเทศ

อัตราแลกเปลี่ยน ธนาคารแห่งประเทศไทย

Exchange rate Bank of Thailand

Exchange rate Bank of Thailand Statistics of the exchange rate between the baht against other currencies include the average exchange rate of the US dollar and the baht between banks. Average exchange rates of various currencies and baht used by commercial banks to trade with clients And the exchange rate in the international market is calculated in Thai baht. Such exchange rate is the instantaneous rate.

Exchange rate Bank of Thailand. Operations through financial markets (Open Market Operations: OMOs) are the primary tools for maintaining policy interest. And ensure that the liquidity in the system is sufficient for the needs of the commercial banking system to maintain its reserves. (Liquid assets in the part that are deposits of BOT) and liquidation (Demand of Settlement Balance) in the financial markets The BOT will adjust liquidity by entering into transactions in the financial market. This will affect the level of reserve funds of the financial institution system. (Bank reserves or financial institution deposits at the BOT) and will affect short-term interest rates in the financial market.

ติดต่อเรา

casino

เรื่องก่อนหน้า

Raspberry pi 3

เรื่องถัดไป

canon ip2770 driver

เมนู